Algemene Voorwaarden

 

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

Audio-Dump.nl is onderdeel van:

RSL & Partners BV
Hoeksteen 13
4815PR Breda
KVK Nummer: 17050291
BTW nr: NL8062.58.172B01
 

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,
diensten en leveringen door RSL & Partners B.V., gevestigd te (4815 PR) Breda,
Hoeksteen 13, hierna te noemen “RSL”.

Onder afnemer wordt in deze verstaan natuurlijke en/of rechtspersoon aan wie
RSL een aanbieding heeft doen toekomen of een overeenkomst heeft gesloten. 
Deze voorwaarden zijn ook bedongen ten behoeve van die (rechts) personen
en derden die direct of indirect op enigerlei wijze betrokken zijn bij de uitvoering
van overeenkomsten door RSL. 

Algemene (inkoop)voorwaarden van afnemers binden RSL slechts voor zover
RSL deze voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard. Deze
voorwaarden gelden zowel binnen als buiten Nederland, ongeacht de
woon- of vestigingsplaats van de bij enige overeenkomst betrokken partijen,
ongeacht ook de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen, dan wel
ten uitvoer had moeten worden gelegd.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle volgende aanbiedingen en
overeenkomsten uitgebracht, respectievelijk gesloten met dezelfde wederpartij,
ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane
aanbiedingen of gesloten overeenkomsten.

Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door RSL te eniger tijd
toegepast/toegestaan ten voordele van afnemer, geven afnemer nimmer het
recht zich later daarop te beroepen of de toepassing van zulk een afwijking als
voor haar vaststaand voor zich op te eisen.

Afnemer vrijwaart RSL tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van
rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met
(uitvoering van de) overeenkomst voor afnemer, tenzij een en ander het gevolg
is van grove nalatigheid of opzet.

De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van
de afnemer. Derden kunnen aan de inhoud van de geleverde goederen, dan
wel de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

 

ARTIKEL 2: AANBIEDINGEN

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk
is bepaald dat zij onherroepelijk zijn.

De door RSL in afbeeldingen, catalogi, folders, tekeningen of op andere wijze
verstrekte opgaven omtrent maat, capaciteit, prestatie, kleur, materiaalstructuur,
finish of resultaten, moeten worden geacht bij benadering en vrijblijvend te zijn
verstrekt. RSL is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele
onjuistheden in deze gegevens geen enkele aansprakelijkheid.     

Druk en zetfouten zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

                                

ARTIKEL 3: OPDRACHTEN/OVEREENKOMSTEN

Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met RSL, onverschillig of deze daarbij
op zich neemt werkzaamheden uit te voeren, dan wel personeel, materiaal of ruimte ter
beschikking te stellen, of welke andere prestatie dan ook te verrichten, een en ander in
de ruimste zin.

Alle met RSL gesloten overeenkomsten worden eerst bindend na schriftelijke bevestiging
door RSL,dan wel doordat RSL met de uitvoering van de opdracht is aangevangen.

Eventuele aanvullingen of wijzigingen op bovenbedoelde overeenkomsten binden RSL eerst,
nadat en voor zover deze door RSL zijn geaccepteerd en schriftelijk bevestigd.

De inhoud van een schriftelijke overeenkomst geldt als volledig en juist, tenzij afnemer binnen
een redelijke termijn van 3 dagen schriftelijk protesteert tegen de bevestiging.

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders zou zijn overeengekomen, heeft RSL te allen tijde
het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren, waarbij deze
voorwaarden ook ten gunste van deze derden werken.

 

ARTIKEL 4: AANSPRAKELIJKHEID

Elke aansprakelijkheid van RSL uit hoofde van de overeenkomst met afnemer is uitdrukkelijk
beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door RSL gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, met inbegrip van het bedrag van het eigen
risico volgens de desbetreffende polis.

RSL is niet aansprakelijk voor aanspraken of schade vanwege niet, niet tijdig of niet behoorlijk
uitvoeren van een opdracht, behalve en voorzover afnemer kan aantonen dat van opzet sprake is.

In geval van toerekenbare tekortkomingen in de naleving van de overeenkomst is RSL slechts
aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde
van de achtergebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade,
waaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van
indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst, is nadrukkelijk uitgesloten.

RSL is niet aansprakelijk voor de schade indien afnemer niet binnen 8 dagen nadat van de schade
kennis is genomen, RSL per aangetekend schrijven voor de schade aansprakelijk heeft gesteld.

Door RSL te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkomingen zal in geen geval
meer bedragen dan de volgens overeenkomst door RSL gefactureerde bedragen (excl. BTW).

 

ARTIKEL 5: LEVERTIJD EN PLAATS VAN LEVERING

De in de aanbiedingen, bevestigingen en contracten genoemde levertermijnen worden naar
beste weten gedaan en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn voor RSL
niet bindend tenzij expliciet schriftelijk overeengekomen.

Overschrijding van deze termijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft afnemer nooit het recht
op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting
welke voor hem uit de desbetreffende overeenkomst of uit enige andere, al dan niet met deze
overeenkomst samenhangende, overeenkomst mocht voortvloeien.

Levering geschiedt “af fabriek” (ex works) tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Wanneer door RSL, verkochte goederen of aangeboden diensten, na aan de afnemer te zijn
aangeboden, door de afnemer niet worden geaccepteerd, staan zij gedurende drie weken ter
beschikking van afnemer. Goederen worden gedurende deze periode opgeslagen voor rekening
van afnemer. Na genoemde periode zal het totaalbedrag dat bij afname of nakoming verschuldigd
zou zijn, vermeerderd met de kosten en rente, van afnemer gevorderd kunnen worden, ook zonder
levering van bedoelde goederen of diensten. De betaling wordt dan geacht te zijn verricht als
schadevergoeding aan RSL.

Indien de afnemer niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de opdracht
samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is RSL gerechtigd, na de afnemer
schriftelijk in gebreke te hebben gesteld – zonder rechterlijke tussenkomst – de uitvoering op te
schorten, zonder dat RSL tot enige schadevergoeding is gehouden.

Het is RSL toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Indien in gedeelten wordt geleverd
is RSL bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

 

ARTIKEL 6: TRANSPORT EN TRANSPORTRISICO

De keuze van het transportmiddel is aan RSL.

Alle bij RSL bestelde goederen reizen vanaf het ogenblik van afzending voor risico van de afnemer.

De goederen worden uitsluitend op de begane grond afgeleverd op een voor RSL goed bereikbare plaats.
Eventuele kosten in verband met levering op moeilijk bereikbare plaatsen worden doorberekend aan afnemer.

Bij aankomst der goederen dient de afnemer zich direct te overtuigen van de staat waarin de goederen zich
bevinden. Indien alsdan blijkt dat schade aan goederen of materiaal is toegebracht, dient hij alle maatregelen
ter verkrijging van een schadevergoeding van de vervoerder te treffen. Door ondertekening van het ontvangst-
bewijs verklaart afnemer de goederen in goede staat te hebben ontvangen.

 

ARTIKEL 7: PRIJZEN EN KOSTEN

Voor iedere opdracht stelt RSL afzonderlijk een prijs of tarief vast. Deze prijs of dit tarief is
uitsluitend bedoeld als het te betalen bedrag voor de door RSL te leveren prestatie, met
inbegrip van de normale daartoe behorende kosten. De in de aanbieding genoemde
prijzen zijn gebaseerd op de alsdan bekende kostprijsfactoren, koersen, lonen, belastingen,
rechten, lasten, vrachten, etc. Ingeval van verhoging van een van deze factoren is RSL
gerechtigd de aangeboden (verkoop)prijs dienovereenkomstig te wijzigen.

Onder de overeengekomen prijs c.q het tarief vallen niet de heffingen van de overheid- of
andere instanties, met inbegrip van boetes, verzekeringspremies, invoerrechten etc.

RSL is gerechtigd vooraf aanbetalingen c.q. depot of zekerheid
(in de vorm van een bankgarantie) te eisen.

 

ARTIKEL 8: BETALINGSCONDITIES

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen is de betalingsconditie
netto contant bij levering.

Levering op rekening, in afwijking van het in lid a. bepaalde, vindt uitsluitend plaats
voor zover RSL daar uitdrukkelijk schriftelijk goedkeuring voor heeft gegeven. In dit
geval dient de betaling van de door RSL toegezonden facturen te geschieden binnen
14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder aftrek van kortingen en zonder enige
vorm van compensatie.

Levering op rekening, in afwijking van het in lid a. bepaalde, vindt uitsluitend plaats
voor zover de door RSL ingeschakelde kredietverzekeraar een positieve
limietbeslissing heeft vastgesteld op afnemer, en zodoende leveringen toestaat
onder dekking van de kredietverzekeringspolis. Indien er een wijziging komt in de
limietbeslissing die door de kredietverzekeraar is afgegeven, dan wel wanneer het
openstaande debiteurensaldo de hoogte van de vastgestelde limietbeslissing
overstijgt, zulks met gevolg dat er geen dekking meer wordt geboden voor de nog te
leveren goederen, is RSL gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel van afnemer vooruitbetaling te eisen. Een dergelijke ontbinding
geeft de wederpartij geen recht op vergoeding van schade, hoe ook genaamd.

Alle betalingen dienen, zonder aftrek of schuldvergelijking, te geschieden ten
kantore van RSL of op een door RSL aan te wijzen bank- of girorekening.

Kortingen kunnen uitsluitend worden verleend na onderling overleg tussen
RSL en afnemer. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze
kortingen eenmalig. Bij volgende transacties kan op voorgaande kortingen
geen beroep worden gedaan.

Door afnemer gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de opeisbare facturen
welke het langst openstaan, ook indien afnemer meldt dat betaling
betrekking zou hebben op latere facturen.

RSL is bevoegd de vorderingen te verpanden aan een factormaatschappij
en/of bancaire instelling en/of derden.
 

ARTIKEL 9: RECLAMES

Eventuele reclames, zowel op levering van goederen, als op verleende diensten
en op factuurbedragen, dienen binnen twee dagen na ontvangst van de producten
of diensten of van de betreffende facturen, schriftelijk bij RSL te zijn ingediend,
onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de reclames betrekking hebben.
Het recht op reclame van de afnemer vervalt ten aanzien van door of namens deze
bewerkte goederen.

Reclames ten aanzien van de bedingen in deze voorwaarden als ondermeer
bedoeld in artikel 6:233 sub a van het Burgerlijk Wetboek (nietigheid ten aanzien
van een of meerdere bedingen op grond van het onredelijk bezwarend zijn) dienen
eveneens binnen acht dagen na kennisneming van deze voorwaarden of het tijdstip
waarop daarvan redelijkerwijs kennisgenomen had kunnen worden, schriftelijk
per aangetekend schrijven bij RSL te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave
van de feiten waarop de reclames betrekking hebben. Het recht op reclame
vervalt op het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen. Afnemer
doet afstand van het zich nadien beroepen op het onredelijk bezwarend zijn
van een of meer bedingen in deze voorwaarden, voor zover de eventueel als
onredelijk bezwarend gevoelde bedingen niet door de wetgever dwingend
zijn voorgeschreven.

Wanneer ingediende reclames niet voldoen aan het bovengestelde, kunnen
zij niet meer ontvangen worden en wordt afnemer geacht het geleverde en/of
verrichte te hebben goedgekeurd. Wanneer RSL van oordeel is dat een
gerechtvaardigde klacht is ingediend, heeft zij het recht, hetzij een in onderling
overleg te bepalen geldbedrag als schadeloosstelling uit te keren aan afnemer,
hetzij tot een nieuwe levering over te gaan met instandhouding van de bestaande
overeenkomst, zulks onder de verplichting van de afnemer om aan RSL het
verkeerd of ondeugdelijk geleverde franco te retourneren, een en ander ter keuze
van RSL.

RSL is slechts verplicht van ingediende reclames kennis te nemen, wanneer de
betrokken afnemer op het ogenblik van indiening van zijn reclames aan al zijn
bestaande verplichtingen jegens RSL, uit welke overeenkomst dan ook
voortvloeiende en waaruit dan ook bestaande, integraal heeft voldaan.

Retourzendingen die niet of onvoldoende gefrankeerd of verpakt zijn, zullen
door RSL worden geweigerd. Alle retourzendingen van afnemer geschieden
voor zijn rekening en risico.
 

ARTIKEL 10: ANNULERiNG/ONTBINDING EN OPSCHORTING

RSL heeft het recht, indien de afnemer in enig opzicht in gebreke is of blijft aan
zijn verplichtingen met betrekking tot eerder door RSL uitgevoerde leveringen,
verrichte werkzaamheden, of uit andere hoofde, te voldoen, haar verplichtingen
jegens afnemer op te schorten, dan wel de daaraan ten grondslag liggende
overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te annuleren/ontbinden. Een en ander
zonder door afnemer op enigerlei wijze aansprakelijk gesteld te kunnen
worden en onverminderd de aan RSL toekomende rechten. RSL heeft dit recht
ook, indien er bij afnemer sprake is van een Faillissement, surseance van
betaling, toelating tot de WSNP, andere vormen van schuldbegeleiding,
liquidatie van bedrijfsvorm c.q. de (zakelijke) activiteiten dan wel een,
naar de maatstaven van RSL, dreiging van deze omstandigheden.
Alle vorderingen van RSL op afnemer zijn alsdan voor haar terstond opeisbaar.

Indien afnemer de door hem met RSL gesloten overeenkomst(en) wenst te
ontbinden annuleren, dan is RSL eveneens gerechtigd naleving van de
gesloten overeenkomst(en) te vorderen, wel is afnemer, zulks naar keuze
van RSL, annuleringskosten verschuldigd van minimaal 30% van de verkoopwaarde.

 

ARTIKEL 11: VERGOEDING BIJ VERTRAAGDE BETALING

Indien de betaling van de door RSL toegezonden facturen niet heeft plaatsgevonden
binnen de door RSL aangegeven factuurverval- datum, wordt de afnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn en heeft RSL, zonder nadere ingebrekestelling, het recht
de afnemer over het gehele door hem verschuldigde bedrag, van de vervaldag af, een
rente in rekening te brengen van 1% per maand of een gedeelte daarvan, onverminderd
de aan RSL ver toekomende rechten, waaronder het recht op afnemer alle op de
invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke- als buitengerechtelijke incassokosten,
welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van het in te vorderen bedrag, met
een minimum van EURO 300,00 (zegge: driehonderd euro)

 

ARTIKEL 12: VOORBEHOUD VAN EIGENDOM

Zolang een afnemer aan RSL geen volledige betaling van de door RSL aan hem
geleverde goederen, onderdelen, installaties en/of uitgevoerde werkzaamheden
heeft verricht blijven deze voor rekeningen en risico van de afnemer komende
goederen en/of materialen, het onbetwiste eigendom van RSL.

Indien een afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot
de verkochte goederen en/of verrichte werkzaamheden niet nakomt, is RSL
zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de goederen of materialen terug
te nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst zal 
zijn ontbonden, onverminderd het recht van RSL zonodig in of buiten rechte
vergoeding te vorderen van eventueel door RSL geleden of nog te lijden
schade, waaronder begrepen: geleden verlies, gederfde winst, interest,
transportkosten etc.

RSL behoudt zich het recht voor om goederen, gereedschappen, materialen,
auto’s, gelden, waardepapieren, (financiële) bescheiden etc., die zij van afnemer
onder welke titel dan ook, onder zich heeft, daadwerkelijk onder zich te houden,
totdat afnemer volledig aan diens financiële en andere verplichtingen jegens
RSL heeft voldaan.

Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan, heeft afnemer niet het
recht de goederen op enigerlei wijze te vervreemden of te bezwaren, behalve
indien het de normale uitoefening van het bedrijf van afnemer betreft.

Aan RSL en haar werknemers wordt onherroepelijk machtiging verleend het
terrein van afnemer te betreden en zich het feitelijk bezit van de geleverde
goederen te verschaffen. Terugname van goederen, in geval van het in lid b.
bepaalde, geschiedt tegen de door RSL vastgestelde prijs. Deze vaststelling
geschiedt op basis van de bij terugname geldende marktwaarde, verminderd
met de door RSL gemaakte kosten.

 

ARTIKEL 13: OVERMACHT

Overmacht ontslaat RSL van haar verplichtingen jegens de afnemer. Als
overmachtsfactoren worden aangemerkt: zodanige gebeurtenissen en
toestanden die een duidelijk aanwijsbare en direct werkende invloed
uitoefenen op het bedrijf RSL, zoals: ernstige storingen in haar
productieproces; oorlog, ook buiten Nederland; oproer; epidemie;
brand; verkeersstoringen; werkstaking; uitsluiting; verlies of beschadiging
bij transport; ongeval of ziekte van haar personeel; beperkingen van de
invoer of andere beperkingen van overheidswege; etc. RSL is van haar
verplichtingen ontslagen ongeacht of de overmacht zich heeft voorgedaan
in haar bedrijf, dan wel elders, zoals in bedrijven van toeleveranciers, 
transporteurs, grossiers, etc.

In het geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten
gevolge van overmacht is RSL gerechtigd, zonder rechterlijke tussenkomst,
hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op
te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zulks
ter beoordeling van RSL. Afnemer zal van de ten deze door RSL genomen
beslissing schriftelijk bericht ontvangen.

 

ARTIKEL 14: ONTWERPBESCHERMING

Van alle ten behoeve van afnemer vervaardigde producten, geleverde diensten
etc. wenst RSL de eventueel aanwezige auteursrechten of andere immateriële
beschermingsrechten uitdrukkelijk aan zich te houden. Gebruik of alternatief
gebruik  van ontwerpen en/of ideeën van RSL is ten strengste verboden,
tenzij RSL hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming heeft verleend
en aan alle door RSL terzake gestelde voorwaarden volledig is voldaan.

Indien afnemer zich niet aan het onder 14a gestelde houdt, maakt RSL zonder
nadere ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst, aanspraak op een
boete van minmaal 15.000,00 (zegge; vijftienduizend euro) per dag of een
gedeelte daarvan, dat die overtreding voortduurt.

 

ARTIKEL 15: GARANTIES

Door RSL wordt uitsluitend garantie verleend volgens de bepalingen van de
garantieclausule die bij de producten zijn mede geleverd. In die gevallen treedt
de garantie eerst in werking, nadat RSL schriftelijk aangetekend door de afnemer
van zijn verzoek in kennis is gesteld.

Wordt er door RSL wel garantie verleend, maar zonder dat er sprake is van een
verstrekte garantie clausule dan bedraagt de gedurende een periode van twaalf
(12) maanden. Ten aanzien vaan zaken welke niet door of vanwege RSL zijn
vervaardigd, wordt de omvang van de garantie bepaald door de garantie van de
betreffende toeleverancier. Al de garantieverplichtingen van RSL vervallen indien
de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of worden
gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties
zijn verricht, veranderingen zijn aangebracht dan wel serienummers zijn verminkt of
verwijderd. Indien blijkt dat de wederpartij ten onrechte aanspraak heeft gemaakt
op garantie, zijn alle onderzoek- en bijkomende kosten voor zijn/haar rekening.
Speakers, lampen en snelle gebruiksartikelen (zekeringen, CD lasers, etc.)
vallen niet onder garantieverplichtingen.

Volledige garantiebepalingen vinden uitsluitend toepassing binnen Nederland.
Garantiebepalingen met betrekking tot vervanging en/of herstel van apparatuur
of onderdelen buiten Nederland vinden toepassing voor de kosten van vervanging
en/of herstel tot ten hoogste het bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zou
hebben belopen.

 

ARTIKEL 16: ZICHTZENDINGEN

Uitsluitend indien RSL dit tevoren schriftelijk aan afnemer heeft bevestigd,
kunnen de door of namens RSL afgeleverde goederen beschouwd worden
als zichtzending voor shows, tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere
door RSL aan te geven doeleinden.

 

ARTIKEL 17: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op alle aanbiedingen, opdrachten en de uitvoering daarvan is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is uitgesloten.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als
zodanig worden beschouwd, voortvloeiende uit of verband houdende met
de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de
betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke
als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
arrondissement van de Rechtbank Breda.

Indien enig artikel van deze Algemene Voorwaarden ongeldig wordt, doet dit
geen afbreuk aan de geldigheid van andere artikelen.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
voor Zuidwest-Nederland te Breda onder dossiernummer 17050291.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals
die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

© 2013-2014 - Audio-Dump.nl
Wij accepteren betalingen via iDEAL.
AKG,Allen & Heath,Altair,Antari,Astatic,Behringer,Beyma,Boxxline,CAD Audio,Cotech,DAP-Audio,Eltax,Fargo,Gemini,Jedia,König & Meyer,Leatherman,LeeFilters,M-Audio,Mackie,Neutrik,Nicols,Osram,Peavey,Pioneer,Presonus,ProDJuser,Prolyte,Road Ready,Rosco,Sennheiser,Showtec,Shure,Soundcraft,Tascam,Yamaha